Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:366

Utkom från trycket den 12 juni 2015
Förordning om ändring i förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer;
utfärdad den 4 juni 2015.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer ska införas två nya paragrafer, 6 och 7 §§, och närmast före 6 och 7 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Dialog om föransökningsförfarandet

När Energimarknadsinspektionen fullgör den behöriga myndighetens uppgifter ska inspektionen, så snart det finns en sådan projektansvarig som anges i artikel 2.6 i förordning (EU) nr 347/2013, inleda en dialog med den projektansvarige och med länsstyrelser som berörs av projektet om hur föransökningsförfarandet enligt artikel 10 i förordningen ska genomföras.

Underrättelse till Naturvårdsverket

Enligt 11 § förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska statliga myndigheter som får kännedom om en verksamhet eller åtgärd som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land underrätta Naturvårdsverket om detta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:366

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)