Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2015:403) om statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå

Rubriken har denna lydelse enl. F 2020:466.

Denna förordning upphör enligt F (2021:99) att gälla utgången av juni 2021.

Utkom från trycket den 26 juni 2015
utfärdad den 17 juni 2015.

Inledande bestämmelser

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå. Syftet med bidraget är att främja att sådan utbildning kommer till stånd.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

SFS 2020:466

Förutsättningar för statsbidrag

Statsbidrag får lämnas till huvudmän för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå för sådan utbildning, om de erbjuder

 1. en möjlighet till strukturerad bedömning, värdering och dokumentation av en elevs tidigare förvärvade kunskaper och kompetens, och

 2. studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genomförandet av utbildningen tar till vara elevens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens.

SFS 2020:466

Statsbidrag får inte lämnas för

 1. utbildning som eleven har rätt att delta i,

 2. utbildning eller utbildningsplats som statsbidrag lämnas för på annat sätt, eller

 3. utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet.

För nationella kurser inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som motsvarar 1 300 verksamhetspoäng.

För orienteringskurser och individuella kurser lämnas statsbidrag för högst 200 verksamhetspoäng för en och samma elev, även om eleven deltar i flera sådana kurser.

För gymnasiearbete och gymnasiesärskolearbete lämnas statsbidrag för högst 100 verksamhetspoäng för en och samma elev.

SFS 2020:466

I stället för det som anges om en årsstudieplats i 2 kap. 2 § tredje stycket förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning gäller 4 § första stycket denna förordning.

Bidragsbelopp

Statsbidrag lämnas för ett kalenderår i sänder med 45 000 kronor per årsstudieplats.

Mottagaren av bidraget får fördela det även på elever som deltar i utbildningar som är kortare än ett år.

Ansökan om statsbidrag

Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Av ansökan ska det framgå

 1. hur många årsstudieplatser och verksamhetspoäng som utbildningen sammanlagt ska omfatta,

 2. om två eller flera kommuner ansöker gemensamt eller samverkar om utbildningen, och

 3. hur utbildningen uppfyller kraven i 2 §.

Beslut om statsbidrag

Statens skolverk prövar frågor om och betalar ut statsbidraget.

Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

Uppföljning och redovisning

Statens skolverk ska följa upp och utvärdera hur statsbidraget har använts.

Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet lämna en redovisning av hur bidraget har använts.

Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

Återbetalning och återkrav

Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

 1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,

 2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för,

 3. sådan redovisning som avses i 10 § inte har lämnats, eller

 4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 11 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att avstå från återkrav helt eller delvis.

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att avstå från krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndigande

Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:403

Denna förordning träder i kraft d. 25 juli 2015.

SFS 2020:466
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2020.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2021:99

(Publicerad d. 12 febr. 2021)