Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

Utkom från trycket den 26 juni 2015
utfärdad den 17 juni 2015.

Inledande bestämmelser

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för insatser som syftar till att minska barngruppernas storlek i förskolan.

SFS 2016:1373

Statsbidrag lämnas för ett kalenderhalvår i sänder i den mån det finns tillgång på medel.

SFS 2021:132

Förutsättningar för statsbidrag

Statsbidrag lämnas till huvudmän i förskolan under förutsättning att bidraget används för insatser för att minska barngruppernas storlek i förskolan.

Bidraget får även användas för att motverka en ökning av barngruppernas storlek.

Huvudmannen ska prioritera barngrupper med barn som är högst två år den sista dagen i det kalenderhalvår som bidraget avser.

SFS 2021:132

Ansökan om statsbidrag

Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk senast vid den tidpunkt som verket bestämmer.

I ansökan ska det anges

  1. en prognos för storleken på barngrupper vid den eller de förskoleenheter som ansökan avser och vid den tidpunkt som Skolverket bestämmer,

  2. hur och när Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan ska uppnås eller hur och när huvudmannens eget mål för en minskning av barngruppernas storlek i förskolan ska uppnås, och

  3. hur huvudmannen planerar att följa upp utvecklingen av barngruppernas storlek.

SFS 2021:132

Beslut och utbetalning

Statens skolverk prövar frågor om och betalar ut statsbidraget.

Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

Statsbidrag lämnas med ett belopp om 15 000 kronor för varje minskning av en barngrupp med en plats. Statsbidrag lämnas med samma belopp för att en annars planerad utökning av barngruppens storlek med en plats undviks.

SFS 2021:132

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel för ska bidrag i första hand fördelas till huvudmän för förskolor i områden med svåra förutsättningar där det behövs särskilda insatser för att höja utbildningens kvalitet.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om ytterligare urvalsgrunder.

SFS 2016:1373

Uppföljning och redovisning

Statens skolverk ska följa upp och utvärdera effekterna av statsbidraget.

Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet lämna en redovisning av hur bidraget har använts.

En mottagare av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning som Statens skolverk begär.

Återbetalning och återkrav

En mottagare av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

  2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

  3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för,

  4. sådan redovisning som avses i 9 § inte har lämnats, eller

  5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

Om den prognos som lämnats enligt 4 § andra stycket 1 om storleken på barngrupper visar sig vara felaktig, är mottagaren inte återbetalningsskyldig om mottagaren har gjort vad som rimligen kan krävas för att lämna en så korrekt prognos som möjligt.

SFS 2016:1373

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §.

Skolverket får efterge ett återkrav helt eller delvis, om det finns särskilda skäl för det.

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndigande

Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Överklagande

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:404

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2015.

SFS 2016:1373

1. Denna förordning träder i kraft d. 27 jan. 2017.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.

SFS 2021:132
  1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2021.

  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.