Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2015:518) om tillfälligt stöd för dieselbränsle som har förbrukats av skogsmaskiner i brandområdet i Västmanland

Utkom från trycket den 14 juli 2015
utfärdad den 2 juli 2015.

Förordningens tillämpningsområde

Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas till entreprenörer och fastighetsägare för kostnader för dieselbränsle som har förbrukats av skördare och skotare för upparbetning och terrängtransport till väg av brandskadat virke från det område i Västmanlands län som brann sommaren 2014.

Med upparbetning avses i denna förordning att virket avverkas och tillreds till avsett sortiment.

Allmänna villkor

Stöd enligt denna förordning får endast lämnas enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Innan stöd beviljas ska det sökande företaget lämna fullständiga uppgifter om övriga stöd av mindre betydelse som det tagit emot under de föregående tre åren.

Stöd får inte beviljas förrän Skogsstyrelsen har kontrollerat att detta inte medför att det totala belopp av stöd av mindre betydelse som företaget får under den aktuella treårsperioden överskrider det stödtak per företag som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Skogsstyrelsen ska se till att kravet i artikel 1.2 i kommissionens förordning (EU) 1407/2013 är uppfyllt innan stöd betalas ut till ett företag som är verksamt inom flera sektorer eller bedriver flera verksamheter.

I samband med att ett stöd av mindre betydelse beviljas ska företaget upplysas om att stödet har karaktären av stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Skogsstyrelsen ska föra ett register över de stöd som lämnas enligt denna förordning. Registret ska innehålla de uppgifter som behövs för att det ska vara möjligt att fastställa att de villkor för stöd som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 är uppfyllda.

Uppgifterna i registret ska bevaras i tio år från den dag då stödet betalades ut.

Stöd lämnas inte med mindre belopp än 1 000 kronor per ansökan.

Stöd för dieselbränsle

Stöd får lämnas med ett schablonbelopp om högst 3 kronor per kubikmeter virke fast mått under bark (m3 fub) som har upparbetats. Stöd får också lämnas med ett schablonbelopp om högst 3 kronor per kubikmeter virke fast mått under bark (m3 fub) för virke som har terrängtransporterats till väg.

Ansökan och beslut

Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av Skogsstyrelsen.

En ansökan om stöd ska ha kommit in till Skogsstyrelsen senast den 1 november 2016.

En ansökan om stöd ska göras skriftligen på en blankett som fastställs av Skogsstyrelsen. Sökanden ska lämna de uppgifter och de underlag som Skogsstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan om stöd.

Återbetalning och återkrav

En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, eller

  2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta.

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 10 §, ska Skogsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får Skogsstyrelsen besluta att sätta ned kravet på återbetalning helt eller delvis.

Ett beslut om återkrav enligt 11 § ska fattas inom tio år från det att stödet betalades ut.

På det återkrävda beloppet ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635).

Om det finns särskilda skäl, får Skogsstyrelsen besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis.

Övrigt

Skogsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:518

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2015.