Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2015:553) om statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar

Utkom från trycket den 15 september 2015
utfärdad den 3 september 2015.

Tillämpningsområde och syfte

I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till ideella föreningar som bedriver informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar eller stöder dem som bedriver sådan informatörsverksamhet. Med informatörsverksamhet avses utbildningar, personliga möten och liknande insatser som utförs av personer (informatörer) med erfarenhet av egen eller anhörigs psykiska ohälsa eller psykiska funktionsnedsättning.

SFS 2017:890

Syftet med statsbidraget är att stödja sådan verksamhet som avses i 1 § för att därigenom öka kunskapen i samhället om hur det är att leva med psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.

Förutsättningar för statsbidrag

Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell förening som

 1. är en juridisk person,

 2. bedriver verksamhet utan vinstsyfte,

 3. har antagit stadgar och är demokratiskt uppbyggd,

 4. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering,

 5. styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat, har fastställt en plan för den verksamhet som bidrag söks för och beskriver vilka aktiviteter som planeras samt hur arbetet kommer att följas upp,

 6. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser, och

 7. sedan minst ett år

  1. bedriver sådan informatörsverksamhet som avses i 1 § i egen regi eller tillsammans med en eller flera andra aktörer, eller

  2. bedriver en riksomfattande verksamhet som stöder dem som bedriver sådan informatörsverksamhet som avses i 1 §.

Bidrag får lämnas för vissa kostnader för administration av föreningens verksamhet.

SFS 2017:890

Bidrag får inte lämnas till en förening som

 1. har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten,

 2. är i likvidation eller försatt i konkurs, eller

 3. har fått annat statsbidrag för samma verksamhet som en ansökan enligt denna förordning avser.

Formen för statsbidraget

Bidraget lämnas i form av ett verksamhetsbidrag. Att ett sådant bidrag även får avse vissa kostnader för administration av föreningens verksamhet följer av 3 § andra stycket.

Handläggningen av statsbidraget

Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

Ansökan

Ansökan om bidrag enligt denna förordning ges in till Socialstyrelsen senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer.

[Upphävd g. F (2019:54).]

SFS 2019:54

En ansökan ska innehålla

 1. föreningens stadgar,

 2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda föreningen,

 3. verksamhets- och revisionsberättelse för närmast föregående räkenskapsår,

 4. uppgifter om vilka aktiviteter som ska utföras, vad som är målet med aktiviteterna och det förväntade resultatet av aktiviteterna,

 5. vilket eller vilka län verksamheten avser,

 6. årlig budget för den verksamhet som ansökan avser, och

 7. uppgift om förekomsten av andra sökta eller beviljade statsbidrag.

Sökanden ska lämna de handlingar och uppgifter som Socialstyrelsen begär för att kunna pröva ansökan.

Om sökanden inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av 9 §, ska sökanden ges möjlighet att komplettera sin ansökan inom en viss tid. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick.

SFS 2019:54

Beslut och utbetalning

Vid prövningen av inkomna ansökningar ska Socialstyrelsen prioritera de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 2 §. I prioriteringen ska även den regionala spridningen av informatörsverksamheten beaktas.

I ett beslut om bidrag ska det anges

 1. för vilka mål och aktiviteter bidraget beviljas,

 2. vilka villkor som ska gälla för bidraget,

 3. för vilket år bidraget beviljas, och

 4. vilka skälen är för den eventuella prioritering som gjorts enligt 12 §.

Beslutet ska även innehålla en upplysning om redovisning enligt 16 § och återbetalning och återkrav enligt 19 och 20 §§.

Beslut om statsbidrag fattas en gång per år och avser bidrag för ett kalenderår (bidragsår).

Bidrag ska betalas ut kvartalsvis i förskott med högst en fjärdedel av bidraget för året.

Redovisning

En mottagare av bidrag enligt denna förordning ska senast den 31 mars året efter bidragsåret till Socialstyrelsen lämna en skriftlig redovisning som innehåller

 1. en ekonomisk redovisning och redogörelse som anger vad medlen använts till, och

 2. en redogörelse för de resultat som har uppnåtts.

Redovisningen ska göras på en blankett som överensstämmer med ett formulär som Socialstyrelsen fastställer.

En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

En bidragsmottagare är skyldig att på begäran av Socialstyrelsen lämna det underlag som styrelsen behöver för att granska redovisningen.

Socialstyrelsen ska årligen senast den 30 september året efter bidragsåret till regeringen lämna en samlad redovisning av de statsbidrag som har lämnats enligt denna förordning.

Redovisningen ska innehålla uppgifter om vilka som har fått statsbidrag, med hur stort belopp och för vilka mål och aktiviteter, vilka resultat som har uppnåtts och som kan antas kunna uppnås och hur de förhåller sig till de mål som bidragen beviljats för samt en redogörelse för bidragens användning i förhållande till det syfte som anges i 2 §.

Återbetalning och återkrav

En mottagare av bidrag är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,

 4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 16 §, eller

 5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

Om en mottagare av bidrag är återbetalningsskyldig enligt 19 §, ska Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det får Socialstyrelsen efterge kravet på återbetalning helt eller delvis.

Bemyndigande

Rubriken har denna placering enl. SFS2019-0054

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 22 §. Förutv. 21 § nu 22 §.

SFS 2019:54

Överklagande

Rubriken har denna placering enl. SFS2019-0054

Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 21 §. Förutv. 22 § nu 21 §.

SFS 2019:54

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:553

1. Denna förordning träder i kraft d. 15 okt. 2015.

2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2016.

3. En ansökan om bidrag från en förening som bedriver en riksomfattande verksamhet som stöder dem som bedriver informatörsverksamhet för bidragsåret 2018 ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast d. 1 dec. 2017.

SFS 2017:890

Denna förordning träder i kraft d. 16 okt. 2017.

SFS 2019:54

Denna förordning träder i kraft d. 25 mars 2019.