Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:1055 Utkom från trycket den 29 december 2015Förordning om ändring i förordningen (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster;utfärdad den 17 december 2015.Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2006:957. Myndigheter under regeringen som behöver tillförsäkra sig leverans av varor och tjänster som är viktiga för totalförsvaret under förhållanden som avses i 1 § eller 2 § första stycket förfogandelagen (1978:262) ska anmäla behovet till någon av de myndigheter som är bevakningsansvariga myndigheter enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.2 §2 § Senaste lydelse 2006:957. De myndigheter som är bevakningsansvariga myndigheter enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap ska träffa avtal med företag om att dessa under förhållanden som avses i 1 § ska tillhandahålla varor och tjänster (företagsplanläggning). Myndigheten får dock lämna tillstånd för annan myndighet att träffa sådana avtal.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)