Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:7

Utkom från trycket den 26 januari 2016
Förordning om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader;
utfärdad den 14 januari 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader1)

1)

Senaste lydelse av

3 § 2012:400

4 § 2012:400.

dels att 3 och 4 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 6 § ska utgå,

dels att 2, 5, 6, 7 och 9 a §§ ska ha följande lydelse.

2) Följande typer av byggnader är undantagna från skyldigheten att energideklareras och från de skyldigheter som anges i 13 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.

2)

Senaste lydelse 2012:400.

 1. Byggnader som huvudsakligen används för andakt eller religiös verksamhet.

 2. Industrianläggningar och verkstäder.

 3. Bostadshus som används eller är avsedda för användning

  a) mindre än fyra månader per år, eller

  b) under en begränsad del av året, om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning.

 4. Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas högst två år.

 5. Ekonomibyggnader med ett lågt energibehov som är avsedda för jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring.

 6. Fristående byggnader med en total användbar golvarea som är mindre än 50 kvadratmeter.

 7. Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som på grund av byggnadens utformning eller den verksamhet som bedrivs där är av hemlig natur.

3) Boverket får meddela närmare föreskrifter om undantagen i 2 §.

3)

Senaste lydelse 2012:400.

4) En energideklaration får upprättas utan besiktning, om

4)

Senaste lydelse 2012:400.

 1. byggnaden är ett enbostadshus och har liknande utformning, storlek och energiegenskaper som en annan byggnad som har besiktats och överensstämmelsen garanteras av den oberoende experten,

 2. energideklarationen avser en del av en byggnad som har samma utformning, storlek och energiegenskaper som en annan del av byggnaden och den delen har besiktats,

 3. byggnaden är ny eller har dokumenterat god energiprestanda, eller

 4. den som upprättar energideklarationen bedömer att kostnaden för besiktningen kommer att motsvara minst hälften av försäljningspriset för byggnaden.

Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från kravet på besiktning enligt första stycket.

En byggnads energiprestanda ska fastställas med utgångspunkt i byggnadens tekniska egenskaper och en normal användning av byggnaden. När en uppgift om en byggnads energiprestanda anges i en energideklaration ska byggnadens uppvärmningsformer, eventuella kylsystem och annan energianvändning redovisas.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om hur en byggnads energiprestanda ska fastställas och anges i en energideklaration. Innan sådana föreskrifter meddelas ska Boverket ge Statens energimyndighet tillfälle att yttra sig.

5) En utredning om alternativa energiförsörjningssystem enligt 23 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader ska omfatta energiförsörjningssystem som får energi från förnybara energikällor, däribland decentraliserade energiförsörjningssystem, och energiförsörjningssystem som får energi från kraftvärme, fjärrvärme, fjärrkyla eller värmepumpar.

5)

Senaste lydelse 2012:400.

En sådan utredning får avse

 1. enskilda byggnader,

 2. grupper av liknande byggnader, eller

 3. gemensamma typer av byggnader i samma område.

En utredning om system för fjärrvärme och fjärrkylning får avse samtliga byggnader som är anslutna till ett system i samma område.

Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om utredning om alternativa energiförsörjningssystem samt föreskrifter om undantag från kravet på sådan utredning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:7

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2016.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)