Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:126

Utkom från trycket den 8 mars 2016
Förordning om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service;
utfärdad den 25 februari 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service

dels att 9, 18–20, 22, 34 och 41 §§, ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas nio nya paragrafer, 9 a–9 c, 21 a–21 d, 23 a och 32 a §§, och närmast före 9 a, 21 a och 32 a §§ nya rubriker, av följande lydelse.

1) Stöd till kommersiell service lämnas som investeringsbidrag, investeringslån, servicebidrag, hemsändningsbidrag och särskilt driftstöd.

1)

Senaste lydelse 2005:530.

Statligt stöd och registerskyldighet

Investeringsbidrag, investeringslån och servicebidrag får endast lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Särskilt driftstöd får endast lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Länsstyrelsen ska i beslut om stöd lämna stödmottagaren de uppgifter som följer av artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 och artikel 3.1 i kommissionens förordning (EU) nr 360/2012.

Länsstyrelsen ska föra de register som avses i artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 och artikel 3.3 i kommissionens förordning (EU) nr 360/2012.

2) Bidrag får lämnas med högst 250 000 kronor per år till samma mottagare. Bidrag som avser dagligvarubutiker med ett väl utbyggt utbud av grundläggande servicefunktioner, eller som av servicestrategiska skäl bedöms som betydelsefulla, får dock utsträckas till högst 300 000 kronor per år. Frågan om huruvida bidrag kan lämnas ska prövas särskilt för varje år.

2)

Senaste lydelse 2011:1205.

Bidrag får lämnas för sammanlagt högst tre år. Om det finns synnerliga skäl får bidrag lämnas under en längre tid.

Om särskilt driftstöd enligt 21 a § lämnas ska driftstödet räknas av från det högsta belopp som får lämnas enligt första stycket.

Stöd till kommersiell service kan lämnas som hemsändningsbidrag till kommuner för att bekosta kommunens hemsändning av dagligvaror till de hushåll som har störst avstånd till eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till butiken.

Bidrag får lämnas endast om sändningen sker på ett ändamålsenligt sätt och utan onödiga kostnader.

Bidrag enligt första stycket lämnas för kommunens kostnader antingen för hemsändning av dagligvaror eller för anordnande av särskilda inköpsturer till en närliggande butik.

3) Hemsändningsbidrag enligt 19 § får lämnas med ett belopp som motsvarar högst 50 procent av kommunens nettoutgift för hemsändningen eller inköpsturerna. Bidraget får dock inte överstiga 100 kronor per hushåll och hemsändningstillfälle.

3)

Senaste lydelse 2011:1205.

Bidrag lämnas endast om nettoutgiften eller de direkta kostnaderna uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Särskilt driftstöd i sårbara och utsatta områden

Särskilt driftstöd får lämnas till ett försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och som

  1. är beläget mer än 15 kilometer från ett annat försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror, eller i ett skärgårdsområde utan fast landförbindelse,

  2. har fasta lokaler som är öppna så att kunderna kan få tillgång till dagligvaror på åretruntbasis, och

  3. har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst 11 miljoner kronor enligt det senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.

Om det finns särskilda skäl för det, får särskilt driftstöd lämnas till ett försäljningsställe trots att det inte uppfyller förutsättningarna enligt första stycket 1 och 3.

Vid en bedömning av ansökningar om särskilt driftstöd enligt 21 a § ska försäljningsställen som är betydelsefulla även för tillgängligheten till annan grundläggande kommersiell service än försäljning av dagligvaror prioriteras.

Särskilt driftstöd enligt 21 a § får lämnas med högst 300 000 kronor per år och försäljningsställe.

Frågan om stöd ska prövas för varje år.

Stödmottagaren ska som villkor för stöd åta sig att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Länsstyrelsen ska i stödbeslutet ange de närmare villkoren för tjänsten. Dessa ska innefatta åtminstone vilket utbud av dagligvaror som ska tillhandahållas och under vilken tid som försäljningsstället ska hållas öppet.

4) Ansökan om stöd till kommersiell service ges in till och prövas av länsstyrelsen i det län där verksamheten ska bedrivas.

4)

Senaste lydelse 2011:1205. Ändringen innebär att andra och tredje styckena tas bort.

En ansökan om investeringsbidrag, investeringslån, servicebidrag och särskilt driftstöd får endast beviljas ett företag som lämnat en skriftlig redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget fått under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.

Utbetalning av stöd

Länsstyrelsen ska besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut vid ett förhållande som anges i 33 § 1, 2, 4, 5, 6 eller 7.

Hemsändningsbidrag, servicebidrag och särskilt driftstöd kan krävas åter vid förhållanden som anges i 33 § 1, 2, 4, 5, 6 och 7.

Beslut om sådana bidrag ska innehålla upplysningar om bestämmelserna i första stycket.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än länsstyrelsens beslut enligt 32 a § att inte betala ut ett stöd får dock inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:126

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)