Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:358

Utkom från trycket den 26 april 2016
Förordning om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar;
utfärdad den 14 april 2016.

Regeringen föreskriver att 9, 10 och 19 §§ förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar ska ha följande lydelse.

Stöd till andra än företag får endast ges i den omfattning som krävs för att en åtgärd ska genomföras, dock högst med 50 procent av investeringskostnaden.

Stöd som avser laddningsstationer för normalladdning eller snabbladdning av elfordon får endast ges om laddningsstationerna

  1. är förberedda för elmätning och debitering av elkostnad,

  2. utrustas med minst de uttag eller anslutningsdon för fordon av typ 2 som beskrivs i standarden EN 62196–2 eller av typ Combo 2 som beskrivs i standarden EN 62196–3, och

  3. placeras så att de kan anses bidra till en ändamålsenlig fördelning av laddningsstationer i det aktuella området.

Stöd till laddningsstationer får ges med högst 50 procent av investeringskostnaden. För laddningsstationer för normalladdning får stödet inte uppgå till mer än 20 000 kronor per laddningsstation.

Stöd får inte ges till laddningsstationer som installeras i privata hushåll eller som i första hand är avsedda för laddning av annat än elfordon.

Ett beslutat stödbelopp får betalas ut i omgångar. Dock får högst 75 procent av beloppet betalas ut innan en åtgärd har slutförts.

En slutlig begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till Naturvårdsverket inom tre månader från det att en åtgärd, enligt Naturvårdsverkets beslut, senast ska vara slutförd. Till begäran om utbetalning ska stödmottagaren bifoga specificerade skriftliga underlag för att styrka den kostnad som stödet avser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:358

Denna förordning träder i kraft den 10 maj 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)