Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:609

Utkom från trycket den 13 juni 2016
Förordning om ändring i förordningen (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan;
utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan ska ha följande lydelse.

1) Om statsbidrag enligt denna förordning lämnas till organisationer som är att anse som företag enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, lämnas bidraget som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Statens skolverk.

1)

Senaste lydelse 2013:483.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:609

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)