Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:490

Utkom från trycket den 7 juni 2017
Förordning om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar;
utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar

dels att 13 och 31 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 30 a och 30 b §§, av följande lydelse.

Regionalt investeringsstöd får lämnas i enlighet med kapitel I samt artikel 13, artikel 14.1–9 och artikel 14.12–15 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, med de begränsningar som följer av 14–16 §§.

Investeringsstöd till lokal infrastruktur får utöver vad som följer av 26 § lämnas i enlighet med kapitel I samt artikel 56 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, med de begränsningar som följer av 30 b §.

Investeringsstöd som lämnas med stöd av 30 a § får inte lämnas till forskningsinfrastruktur eller bredbandsinfrastruktur.

Frågor om stöd enligt 13–25 §§ och 30 a § prövas av länsstyrelsen.

Tillväxtverket prövar frågor om regionalt investeringsstöd enligt 13–16 §§ i stället för länsstyrelsen om

  1. den totala investeringskostnad som ligger till grund för ansökan överstiger 25 miljoner kronor,

  2. den åtgärd som stöd söks för innebär att en verksamhet flyttas från ett län till ett annat, eller

  3. ansökan gäller stöd till tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har uppkommit sedan investeringen påbörjades.

Om det inte är uppenbart obehövligt ska länsstyrelsen yttra sig innan Tillväxtverket fattar beslut enligt andra stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:490

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)