Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:491

Utkom från trycket den 7 juni 2017
Förordning om ändring i förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden;
utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden ska ha följande lydelse.

En förvaltande myndighet får lämna statligt stöd i enlighet med de villkor som framgår av

  1. 1319, 22, 23 och 30 a §§ förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar, och

  2. 1219 och 21 §§ förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag.

Det som sägs i 4, 5 och 8–10 §§ förordningen om statligt stöd till regionala investeringar samt i 6–8 §§ förordningen om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag ska gälla även stöd som lämnas av en förvaltande myndighet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:491

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)