Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:815

Utkom från trycket den 11 juli 2017
Förordning om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar;
utfärdad den 29 juni 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar

dels att 2, 3, 6–8, 10, 12, 16–18, 21 och 25–27 §§ och rubriken närmast före 10 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 26 a §, av följande lydelse.

I denna förordning betyder

 • växthusgas: koldioxid, metan, dikväveoxid, fluorkolväten, perfluorkolväten, svavelhexafluorid eller kvävetrifluorid,

 • laddningspunkt för normalladdning: en laddningspunkt med en effekt på lägst 3,7 kilowatt och högst 22 kilowatt där el kan överföras till elfordon, och

 • laddningspunkt för snabbladdning: en laddningspunkt med en effekt på mer än 22 kilowatt där el kan överföras till elfordon.

I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Stöd får endast ges till en åtgärd som bidrar till att

 1. uppfylla strategier, planer eller program för klimat och energi i det eller de län eller i den eller de kommuner där åtgärden är avsedd att genomföras, och

 2. öka takten för att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och dess etappmål.

Stöd får ges till en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 a § förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter endast om stödet avser åtgärder som innebär ökad användning av spillvärme.

Stöd får inte ges till åtgärder som

 1. måste genomföras för att uppfylla en skyldighet enligt lag eller annan författning eller enligt villkor i ett tillstånd,

 2. berättigar till elcertifikat enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

 3. har påbörjats innan beslut i frågan om stöd har fattats, eller

 4. är marknadsföring enligt definitionen i 3 § marknadsföringslagen (2008:486).

Stöd till företag får

 1. inte uppgå till mer än 70 procent av investeringskostnaden, och

 2. endast ges i enlighet med de villkor och till sådana åtgärder som anges i kapitel 1 och i någon av artiklarna 36–41, 46–49 eller 56 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, eller i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Särskilda förutsättningar för stöd som avser laddningspunkter för elfordon

1) Stöd som avser en laddningspunkt för normalladdning eller snabbladdning av elfordon får endast ges om laddningspunkten

1)

Senaste lydelse 2016:358.

 1. är förberedd för elmätning och debitering av elkostnad,

 2. utrustas med uttag eller anslutningsdon för fordon av typ 2 som beskrivs i standarden EN 62196–2 eller av typ Combo 2 som beskrivs i standarden EN 62196–3,

 3. utrustas på ett sådant sätt att informationen om laddningspunkten kan förmedlas i realtid, om laddningspunkten är tillgänglig för allmänheten, och

 4. placeras så att den kan anses bidra till en ändamålsenlig fördelning av laddningspunkter i det aktuella området.

Stödet får ges med högst 50 procent av investeringskostnaden.

Stöd får inte ges till laddningspunkter som installeras i privata hushåll eller som i första hand är avsedda för laddning av annat än elfordon.

En ansökan om stöd ska innehålla

 1. uppgifter om sökanden, åtgärdens plats och åtgärdens start- och slutdatum,

 2. en beskrivning av åtgärden och dess finansiering, genomförande och tidsplan,

 3. en förteckning över kostnaderna för att genomföra åtgärden och hur stor andel av kostnaderna som det söks stöd för,

 4. en lönsamhetskalkyl,

 5. en beskrivning av hur stor minskning av utsläppen av växthusgaser som åtgärden beräknas medföra i förhållande till om åtgärden inte genomförs och en redovisning av de uppgifter som använts vid beräkningen av utsläppsminskningen,

 6. en beskrivning dels av hur åtgärden kan bidra till spridning av teknik och till marknadsintroduktion, dels av åtgärdens effekter på andra miljömål, människors hälsa och sysselsättning,

 7. i förekommande fall, en beskrivning av samverkan och synergieffekter med andra verksamheter eller projekt, och

 8. en upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annat statligt stöd eller stöd från Europeiska unionen för samma åtgärd.

Naturvårdsverket prövar ansökningarna och beslutar om stöd.

Naturvårdsverket beslutar om antalet prövningstillfällen per år och publicerar uppgifter om prövningstillfällena på sin webbplats.

Naturvårdsverkets beslut att ge stöd ska förenas med villkor om när åtgärden senast ska vara slutförd och med de övriga villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Om beslutet avser stöd till en laddningspunkt för elfordon och punkten är avsedd att vara tillgänglig för allmänheten, ska beslutet förenas med ett villkor om att stödmottagaren ska säkerställa att information om laddningspunktens placering görs offentlig och att informationen kan förmedlas i realtid.

Statens energimyndighet ska inför varje prövningstillfälle lämna uppgifter till Naturvårdsverket om fördelningen av laddningspunkter för elfordon i varje region, om vilka prioriteringar som bör göras för att säkerställa en effektiv utveckling av laddinfrastrukturen i regionerna och om de övriga uppgifter som har betydelse för en sådan utveckling.

Om Naturvårdsverket beslutar att stöd ska betalas ut, ska beslutet förenas med villkor om att stödmottagaren ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet. Uppgifterna ska lämnas på begäran av länsstyrelsen, Naturvårdsverket eller Statens energimyndighet.

Stöd enligt denna förordning ska följas upp och utvärderas av

 1. Statens energimyndighet i fråga om laddningspunkter, och

 2. Naturvårdsverket i övrigt.

Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Om ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, ska Naturvårdsverket lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen.

Naturvårdsverket får meddela

 1. ytterligare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas i ansökan om stöd och i samband med begäran om utbetalning,

 2. föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas inför uppföljning och utvärdering av stödet, och

 3. de övriga föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Innan Naturvårdsverket meddelar förskrifter som avser laddningspunkter ska verket ge Statens energimyndighet tillfälle att yttra sig.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:815

Denna förordning träder i kraft den 25 juli 2017.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN
Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)