Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:889

Utkom från trycket den 3 oktober 2017
Förordning om ändring i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.;
utfärdad den 21 september 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.1)

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2012:461.

dels att 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska införas en ny punkt, 4, av följande lydelse.

2) I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete inom ett eller flera av följande områden:

2)

Senaste lydelse 2012:461.

– alkohol och narkotika,

– utsatta barn och deras familjer,

– att motverka våld mot kvinnor,

– att ge stöd till efterlevande personer,

– att främja en god hälsa i befolkningen, dock genom andra verksamheter än idrotts- och friluftsverksamheter, och

– att främja utvecklingen av idéburen vård och omsorg.

  1. En ansökan om statsbidrag som avser området att främja utvecklingen av idéburen vård och omsorg för bidragsåret 2018 ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1 december 2017.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:889

Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2017.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)