Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1038

Utkom från trycket den 21 november 2017
Förordning om ändring i förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer;
utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer ska ha följande lydelse.

1) I 22 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) finns bestämmelser om att statliga myndigheter som får kännedom om en verksamhet eller åtgärd som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land ska underrätta Naturvårdsverket om detta.

1)

Senaste lydelse 2015:366.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1038

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN
Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)