Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1053

Utkom från trycket den 21 november 2017
Förordning om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar;
utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 15 och 30 §§ förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar ska ha följande lydelse.

Trots vad som sägs i 11 § får regionalt investeringsstöd för turistverksamhet lämnas även till kommuner och till sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 26 §§ kommunallagen (2017:725).

Stöd för en anläggning som ägs av en kommun eller en sådan juridisk person som avses i första stycket och som ska hyras ut eller arrenderas ut, ska förenas med villkor om hyrans eller arrendets storlek.

Den hyra som tas ut för användning av lokalerna ska motsvara marknadspriset. Om lokalen ägs av en kommun eller en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 26 §§ kommunallagen (2017:725), ska beslutet om stöd förenas med villkor om hyrans storlek.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1053

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)