Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1285

Utkom från trycket den 19 december 2017
Förordning om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar;
utfärdad den 7 december 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar

dels att 13 och 31 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 25 a §, och närmast före 25 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1) Regionalt investeringsstöd får lämnas i enlighet med kapitel I samt artikel 13, artikel 14.1–9, och artikel 14.12–16 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, med de begränsningar som följer av 14–16 §§.

1)

Senaste lydelse 2017:490.

Stöd till idrottsinfrastruktur och multifunktionell rekreationsinfrastruktur

Stöd till idrottsinfrastruktur och multifunktionell rekreationsinfrastruktur får lämnas i enlighet med kapitel I samt artikel 55.1–7 a, artikel 55.8, artikel 55.10 och artikel 55.12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

2) Frågor om stöd enligt 13–25 a §§ och 30 a § prövas av länsstyrelsen.

2)

Senaste lydelse 2017:490.

Tillväxtverket prövar frågor om regionalt investeringsstöd enligt 13–16 §§ i stället för länsstyrelsen om

  1. den totala investeringskostnad som ligger till grund för ansökan överstiger 25 miljoner kronor,

  2. den åtgärd som stöd söks för innebär att en verksamhet flyttas från ett län till ett annat, eller

  3. ansökan gäller stöd till tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har uppkommit sedan investeringen påbörjades.

Om det inte är uppenbart obehövligt ska länsstyrelsen yttra sig innan Tillväxtverket fattar beslut enligt andra stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1285

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)