Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:150

Utkom från trycket den 27 mars 2018
Förordning om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service;
utfärdad den 19 mars 2018.

Regeringen föreskriver att 21 a § förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service ska ha följande lydelse.

1) Särskilt driftstöd får lämnas till ett försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och som

1)

Senaste lydelse 2016:126.

  1. är beläget mer än 10 kilometer från ett annat försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror, eller som är beläget i ett skärgårdsområde utan fast landförbindelse,

  2. har fasta lokaler som är öppna så att kunderna kan få tillgång till dagligvaror på åretruntbasis, och

  3. har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst 11 miljoner kronor enligt det senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.

Om det finns särskilda skäl för det, får särskilt driftstöd lämnas till ett försäljningsställe trots att det inte uppfyller förutsättningarna enligt första stycket 1 och 3.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:150

1. Denna förordning träder i kraft den 19 april 2018.

2. Förordningen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)