Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:990

Publicerad den 15 juni 2018
Förordning om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 41 § förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service ska ha följande lydelse.

1) I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än länsstyrelsens beslut enligt 32 a § att inte betala ut ett stöd får dock inte överklagas.

1)

Senaste lydelse 2016:126.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:990

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)