Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin

Publicerad den 12 juli 2018
Utfärdad den 5 juli 2018

Inledande bestämmelser

Statens jordbruksverk, Livsmedelsverket, Sametinget och Tillväxtverket får enligt denna förordning lämna statligt stöd till företag för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin.

Stöd får lämnas i mån av tillgång på medel.

SFS 2020:166

Stöd enligt denna förordning får lämnas som ekonomiskt bidrag.

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i

 1. kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 193, 1.7.2014, s. 1), och

 2. kommissionens förordning (EU) nr 1388/2014 av den 16 december 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 369, 24.12.2014, s. 37).

SFS 2020:166

Stöd som omfattas av förordning (EU) nr 702/2014 eller förordning (EU) nr 1388/2014 får bara avse åtgärder som har påbörjats efter att ansökan om stöd har lämnats in.

Stöd till behovsmotiverad forskning och utveckling

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-0166

Stöd får lämnas för studier och försöksverksamhet på djurområdet.

Stödet får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I samt artiklarna 21 och 31 i förordning (EU) nr 702/2014.

Stöd får lämnas för åtgärder inom forskning och utveckling som syftar till att tillgodose behovet av kunskapsspridning och kompetensförsörjning i livsmedelssektorn. Stödet får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I samt artikel 31 i förordning (EU) nr 702/2014.

SFS 2020:166

Stöd får lämnas för åtgärder som främjar studier inom kompetensutveckling och information på livsmedelsområdet. Stödet får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I samt artikel 21 i förordning (EU) nr 702/2014.

SFS 2020:166

Stöd till ekologisk produktion, konsumtion och export

Stöd får lämnas för åtgärder som syftar till att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel.

Stödet får endast lämnas i enlighet med

 1. de villkor som anges i kapitel I samt artiklarna 21, 22, 24 och 31 i förordning (EU) nr 702/2014,

 2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, eller

 3. kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Stöd till säljfrämjande och kunskapshöjande åtgärder för vildsvinskött

Rubriken införd g. SFS2020-0271

Stöd får lämnas för säljfrämjande och kunskapshöjande åtgärder för att öka konsumtionen av vildsvinskött. Stödet får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I samt artiklarna 21 och 24 i förordning (EU) nr 702/2014.

SFS 2020:271

Stöd till åtgärder inom vattenbruket

Stöd får lämnas för åtgärder för utveckling av svenskt vattenbruk.

Stödet får endast lämnas i enlighet med

 1. de villkor som anges i kapitel I och artiklarna 30, 32–34, 36,37, 39 och 42 i förordning (EU) nr 1388/2014,

 2. förordning (EU) nr 1407/2013, eller

 3. förordning (EU) nr 717/2014.

Som villkor för stödet gäller att stödmottagaren följer den gemensamma fiskeripolitikens regler under den period som stöd beviljas.

Stöd till besöksnäring och måltidsupplevelser

Stöd får lämnas för deltagande i forum för kunskapsutbyte, tävlingar och mässor.

Stödet får endast lämnas i enlighet med

 1. förordning (EU) nr 1407/2013,

 2. förordning (EU) nr 717/2014, eller

 3. kapitel I samt artikel 24 i förordning (EU) nr 702/2014.

SFS 2020:166

Stöd till exportgodkännande av anläggningar

Stöd får lämnas för åtgärder som syftar till att underlätta processen för godkännande av livsmedelsanläggningar och anläggningar som framställer jordbruksprodukter för export till tredjeland.

Stödet får endast lämnas i enlighet med

 1. förordning (EU) nr 1407/2013, eller

 2. förordning (EU) nr 717/2014.

Stöd till samiska näringar

Stöd får lämnas för åtgärder för diversifiering och nyetablering inom de samiska näringarna.

Stödet får endast lämnas i enlighet med

 1. förordning (EU) nr 1407/2013,

 2. kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, eller

 3. förordning (EU) nr 717/2014.

Ansökan om stöd

En ansökan om stöd ska vara skriftlig och lämnas in till den beslutande myndighet som anges i 15, 15 a, 16 eller 17 §.

SFS 2020:166

Ett företag som ansöker om stöd ska lämna de handlingar och uppgifter som den beslutande myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

Om en ansökan avser stöd av mindre betydelse som omfattas av förordning (EU) nr 1407/2013, förordning (EU) nr 1408/2013 eller förordning (EU) nr 717/2014 ska den även innehålla en redogörelse för allt annat stöd

 1. av mindre betydelse som företaget fått under det beskattningsår som ansökan lämnas och de två föregående beskattningsåren, och

 2. som företaget tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan omfattar.

Beslutande myndighet

Jordbruksverket prövar frågor om stöd enligt 6 och 7–9 §§.

SFS 2020:1001

Tillväxtverket prövar frågor om stöd enligt 6 a §.

SFS 2020:166

Jordbruksverket och Tillväxtverket prövar, inom sina respektive ansvarsområden, frågor om stöd enligt 6 b §.

SFS 2020:1001

Jordbruksverket och Livsmedelsverket prövar, inom sina respektive ansvarsområden, frågor om stöd enligt 10 §.

Sametinget prövar frågor om stöd enligt 11 §.

Stödgivarens upplysningsskyldighet

Om en ansökan avser stöd av mindre betydelse som omfattas av förordning (EU) nr 1407/2013, förordning (EU) nr 1408/2013 eller förordning (EU) nr 717/2014 ska den beslutande myndigheten lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 6.1 i dessa förordningar.

Beslut om stöd

I beslutet om stöd ska den beslutande myndigheten ange de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Stöd av mindre betydelse som omfattas av förordning (EU) nr 1407/2013, förordning (EU) nr 1408/2013 eller förordning (EU) nr 717/2014 får inte beviljas förrän den beslutande myndigheten har kontrollerat att det totala stödet av mindre betydelse inte överskrider de stödtak som anges i artikel 3.2 i dessa förordningar.

Stöd enligt denna förordning får inte beviljas ett företag i svårigheter. Ett företag ska anses vara i svårigheter om det är fråga om någon av de omständigheter som anges i artikel 2.14 i förordning (EU) nr 702/2014.

Stöd som omfattas av förordning (EU) nr 702/2014 och som överstiger ett visst belopp får endast beviljas om stödmottagaren samtycker till att uppgifter om stödet offentliggörs enligt artikel 9 i förordningen. Sådant samtycke krävs i de fall stödet

 1. överstiger ett belopp motsvarande 60 000 euro för stödmottagare som är verksamma inom primär jordbruksproduktion, eller

 2. överstiger ett belopp motsvarande 500 000 euro för stödmottagare som är verksamma inom sektorerna för bearbetning eller saluföring av jordbruksprodukter eller verksamheter som inte omfattas av tillämpningsområdet för artikel 42 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Stöd som omfattas av förordning (EU) nr 1388/2014 och som överstiger ett belopp motsvarande 30 000 euro får endast beviljas om stödmottagaren samtycker till att uppgifter om stödet offentliggörs enligt artikel 9 i förordningen.

Hinder mot att betala ut stöd

Stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar att ett stöd är olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Den beslutande myndigheten ska besluta att ett stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om

 1. den som har ansökt om stödet genom att lämna oriktiga uppgifter har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,

 2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och stödmottagaren borde ha insett detta, eller

 3. ett villkor för stödet inte har följts.

Bevakning av statens rätt

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Sametinget och Tillväxtverket ska, inom sina respektive ansvarsområden, vid domstolar och andra myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagaren enligt denna förordning.

SFS 2020:166

Återbetalning och återkrav

En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

 1. det finns grund för det enligt 25 § 1, 2 eller 3, eller

 2. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för det ändamål som det har beviljats för.

Om stödet omfattas av förordning (EU) nr 1388/2014 och det visar sig att stödmottagaren inte följer den gemensamma fiskeripolitikens regler under den period stödet beviljas ska stödet återbetalas i proportion till överträdelsens allvar.

Ränta enligt räntelagen (1975:635) ska betalas på det belopp som stödmottagaren är återbetalningsskyldig för.

Om stödmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 27 § ska den beslutande myndigheten besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Underlag och redovisning

En stödmottagare är skyldig att lämna de uppgifter som den beslutande myndigheten behöver för att kontrollera villkor enligt denna förordning och enligt beslutet om stöd, eller sådana uppgifter i övrigt som myndigheten behöver för att kunna utvärdera stödet.

En stödmottagare är skyldig att på begäran av den beslutande myndigheten lämna det underlag som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av förordning (EU) nr 702/2014, förordning (EU) nr 1388/2014, förordning (EU) nr 1407/2013, förordning (EU) nr 1408/2013 och förordning (EU) nr 717/2014.

Bemyndigande

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Sametinget och Tillväxtverket får, inom sina respektive ansvarsområden, meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

SFS 2020:166

Överklagande

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 24 och 25 §§ får dock inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1500

1. Denna förordning träder i kraft d. 15 aug. 2018.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2011:93) om stöd till insatser på livsmedelsområdet.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före ikraftträdandet.

SFS 2020:166

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2020.

SFS 2020:271

Denna förordning träder i kraft d. 18 maj 2020.

SFS 2020:1001

Denna förordning träder i kraft d. 7 dec. 2020.