Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1858

Publicerad den 29 november 2018
Lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:268, bet. 2018/19:CU3, rskr. 2018/19:32.

2) Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift döms till böter, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken. Allmänt åtal får väckas endast efter anmälan från Sjöfartsverket.

2)

Senaste lydelse 1982:277.

Sjöfartsverket får förelägga uppgiftsskyldig vid vite att lämna uppgifter inom en viss tid.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1858

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)