Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1985

Publicerad den 6 december 2018
Förordning om ändring i förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag
Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver att 2, 3, 18 och 34 §§ förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag ska ha följande lydelse.

I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar finns bestämmelser om att landsting och Gotlands kommun ska besluta om användningen av vissa medel för regionalt tillväxtarbete.

Vad som sägs i denna förordning om landsting gäller också Gotlands kommun.

Inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken får stöd lämnas av landstinget enligt denna förordning.

Inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken och näringspolitiken får stöd även lämnas av Tillväxtverket.

I 22 § finns bestämmelser om vem som är stödgivare i ett enskilt fall. Stöd enligt 16 och 19 §§ lämnas endast av landstinget. Stöd enligt 21 § lämnas endast av Tillväxtverket.

Innovationsstöd till små och medelstora företag får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Om landstinget lämnar stöd enligt första stycket, får stödet endast avse kostnader för att anskaffa, validera och försvara patent och andra immateriella tillgångar.

Tillväxtverket ska vid domstolar, myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagaren enligt denna förordning. Verket får då anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens rätt.

Landstinget ska underrätta verket så snart någon åtgärd från verket enligt denna paragraf behöver vidtas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1985

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)