Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:50

Publicerad den 27 februari 2019
Förordning om ändring i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.
Utfärdad den 21 februari 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.1)

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2012:461.

dels att nuvarande 19 och 20 §§ ska betecknas 20 och 21 §§,

dels att 7, 10 och den nya 21 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 19 och 20 §§ ska sättas närmast före 20 respektive 21 §,

dels att det ska införas en ny paragraf, 19 §, och närmast före 19 § en ny rubrik av följande lydelse.

2) Ansökan om bidrag enligt denna förordning ges in till Socialstyrelsen senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer.

2)

Ändringen innebär bl.a. att andra-fjärde styckena tas bort.

Om sökanden inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av 8 §, ska sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom en viss tid. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får denna prövas i befintligt skick.

Bemyndigande

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

3) För att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte i frågor som rör statsbidraget ska Socialstyrelsen utse ett råd med representanter för sådana organisationer som avses i 1 §.

3)

Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

Socialstyrelsen ska vart tredje år utlysa medel för att organisationer som fått statsbidrag enligt denna förordning i samverkan ska följa upp de aktiviteter som bidragen har beviljats för. Uppföljningen ska särskilt avse aktiviteternas effekter i förhållande till de mål som bidragen beviljats för och det syfte som anges i 2 §.

I fråga om fördelningen av medel enligt andra stycket tillämpas bestämmelserna i 7, 9–11, 13 och 16–20 §§.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:50

Denna förordning träder i kraft den 25 mars 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)