Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2019:214) om viss gemensam offentlig service

Publicerad den 2 maj 2019
Utfärdad den 25 april 2019

Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service.

Begränsningar som gäller statlig verksamhet

Ett serviceavtal får inte omfatta andra statliga förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning än vad som anges i 3 §.

En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett särskilt avtal enligt 5 § lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service får, i den utsträckning som det följer av ett serviceavtal, i en statlig myndighets namn

  1. i enklare fall besluta i ärenden om utfärdande av identitetskort enligt lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige,

  2. lämna ut pass enligt 21 § passförordningen (1979:664),

  3. i enklare fall ta emot anmälningar om hittegods, ta hand om hittegods och lämna ut bevis om mottagandet enligt 1 och 2 §§ förordningen (2014:1107) om Polismyndighetens hantering av hittegods, och

  4. genomföra de åtgärder som krävs i fråga om underlag för utfärdande av ett sådant vaccinationsbevis som avses i 8 a § förordningen (2021:708) om digitala covidbevis.

SFS 2022:35

Redovisning

Statliga myndigheter, kommuner och regioner som har ingått ett serviceavtal ska

  1. så snart avtalet har ingåtts eller ändrats skicka en kopia av avtalet till Kammarkollegiet,

  2. årligen redovisa till Kammarkollegiet hur verksamheten har bedrivits.

Första stycket gäller inte för verksamhet som regeringen enligt 1 § andra stycket lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service bestämt att en statlig myndighet ska utföra åt någon annan statlig myndighet.

SFS 2019:1138

Uppföljningsansvar

Kammarkollegiet ska, utifrån ingångna serviceavtal och den redovisning som ska lämnas till myndigheten, löpande följa upp den verksamhet som bedrivs enligt dessa avtal.

Om Kammarkollegiet vid uppföljningen upptäcker att serviceavtalen eller verksamheten inte överensstämmer med lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service eller denna förordning, ska myndigheten rapportera detta till regeringen (Finansdepartementet).

Kammarkollegiet ska bistå statliga myndigheter, kommuner och regioner med råd och vägledning om hur serviceavtal och verksamhet som bedrivs enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service kan utformas och bedrivas.

Första stycket gäller inte för verksamhet som regeringen enligt 1 § andra stycket samma lag bestämt att en statlig myndighet ska utföra åt någon annan statlig myndighet.

SFS 2019:1138

Bemyndigande

Kammarkollegiet får meddela närmare föreskrifter om den redovisning som enligt 4 § ska ges in till myndigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:214

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2019.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor.

SFS 2019:1138

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2022:35

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2022.