Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:526

Publicerad den 2 juli 2019
Förordning om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Utfärdad den 27 juni 2019

Regeringen föreskriver att 4, 7 och 25 §§ förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar ska ha följande lydelse.

Stöd ska i första hand ges till den eller de åtgärder som vid varje prövningstillfälle bedöms ge den största varaktiga minskningen av utsläpp av växthusgaser per investeringskrona. Om minskningen av utsläpp av växthusgaser är likvärdiga för flera ansökningar, ska hänsyn också tas till

  1. åtgärdernas möjlighet att bidra till att minska utsläpp av växthusgaser inom jordbruket,

  2. åtgärdernas möjlighet att bidra till spridning av teknik och till marknadsintroduktion, och

  3. åtgärdernas effekter på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning.

1) Stöd får inte ges till en åtgärd som

1)

Senaste lydelse 2018:1456.

  1. måste genomföras för att uppfylla en skyldighet enligt lag eller annan författning eller enligt villkor i ett tillstånd,

  2. berättigar till elcertifikat enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

  3. berättigar till bidrag enligt förordningen (2019:525) om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon,

  4. har påbörjats innan beslut i frågan om stöd har fattats,

  5. är marknadsföring enligt definitionen i 3 § marknadsföringslagen (2008:486),

  6. avser förvärv av en klimatbonusbil som berättigar till bonus enligt förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar, eller

  7. huvudsakligen är informationsinsatser.

2) Stöd enligt denna förordning ska följas upp och utvärderas av Statens energimyndighet i fråga om laddningspunkter och av Naturvårdsverket i övrigt. Länsstyrelsen ska hjälpa myndigheterna med uppföljningen och utvärderingen.

2)

Senaste lydelse 2017:815.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:526

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2019.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN
Susanne Gerland
(Miljödepartementet)