Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:802

Publicerad den 27 november 2019
Förordning om ändring i förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige
Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige ska ha följande lydelse.

Barn och ungdomar som avses i 29 kap. 2 § andra stycket 3 skollagen (2010:800) ska efter ansökan till hemkommunen erbjudas utbildning och annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen på samma villkor som barn och ungdomar som är bosatta i Sverige.

Barn och ungdomar som avses i 29 kap. 2 § andra stycket 4 skollagen ska efter ansökan till hemkommunen erbjudas utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola på samma villkor som barn och ungdomar som är bosatta i Sverige.

Bestämmelser om vad som avses med en persons hemkommun finns i 29 kap. 6 § första stycket skollagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:802

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)