Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:1077 Publicerad den 3 december 2019Förordning om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråkUtfärdad den 28 november 2019Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk dels att 1, 6, 8 och 10–12 §§ ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 5 § ska lyda ”Statsbidrag till kommuner och regioner”.1 §1 §Denna förordning innehåller bestämmelser till lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt om statsbidrag till kommuner och regioner för merkostnader och åtgärder med anledning av lagen.6 §6 § Senaste lydelse 2017:1292. Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till regionerna i Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Jönköpings län, Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län och Östergötlands län.8 §8 §Statsbidrag till kommunerna och regionerna lämnas årligen. Statsbidraget är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen och regionen med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska.Varje kommun ska tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga de behov som finns i kommunen av åtgärder till stöd för användningen av finska, meänkieli respektive samiska.10 §10 § Senaste lydelse 2010:196. Statsbidraget till en region är 250 000 kronor.10 a §10 a § Senaste lydelse 2014:1543. Statsbidraget enligt 9 eller 10 § får sättas ned om kommunen eller regionen inte har förbrukat hela bidragsbeloppet för närmast föregående bidragsår.Nedsättning enligt första stycket ska göras med ett belopp som motsvarar högst det belopp som inte har förbrukats. Bidraget får dock inte sättas ned om kommunen eller regionen visar att medlen, helt eller delvis, ska användas för sådana särskilda merkostnader eller åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska som inte kommer att täckas av närmast följande års statsbidrag.11 §11 § Senaste lydelse 2018:2068. Sametinget ska pröva frågor om statsbidrag till de kommuner som ingår i förvaltningsområdet för samiska och till regionerna i Dalarnas län, Jämtlands län, Norrbottens län, Stockholms län, Västerbottens län och Västernorrlands län. Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva frågor om statsbidrag till övriga kommuner och regioner. Bidragen ska betalas ut senast den 1 april varje bidragsår.12 §12 §En kommun eller en region som tagit emot bidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en redovisning av vad medlen har använts till. Kommunerna ska också redovisa hur kartläggningen enligt 8 § andra stycket har genomförts. Redovisningen ska lämnas till den myndighet som har betalat ut bidraget.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarAMANDA LINDHelena Swenzén(Kulturdepartementet)