Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:1086

Publicerad den 3 december 2019
Förordning om ändring i förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige
Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige ska ha följande lydelse.

Statsbidrag lämnas med ett belopp som motsvarar hemkommunens kostnad för barnets eller elevens utbildning.

Om barnet eller eleven har tagits emot med stöd av bestämmelser i skollagen (2010:800) till en annan kommuns utbildning eller utbildning som anordnas av en region eller av staten, avses med hemkommunens kostnad den ersättning eller det bidrag som hemkommunen betalar för barnet eller eleven till den andra kommunen, regionen eller staten enligt bestämmelser i skollagen och bestämmelser som meddelats med stöd av denna.

Om barnet eller eleven har tagits emot med stöd av bestämmelser i skollagen till sådan utbildning som avses i 4 § som anordnas av en enskild, avses med hemkommunens kostnad det bidrag som hemkommunen betalar för barnet eller eleven till verksamheten eller skolan enligt bestämmelser i skollagen och bestämmelser som meddelats med stöd av denna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:1086

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)