Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:1104

Publicerad den 3 december 2019
Förordning om ändring i förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag
Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver 2, 3, 18 och 34 §§ förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag ska ha följande lydelse.

1) I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar finns bestämmelser om att regioner och Gotlands kommun ska besluta om användningen av vissa medel för regionalt tillväxtarbete.

1)

Senaste lydelse 2018:1985.

Det som sägs i denna förordning om regioner gäller också Gotlands kommun.

2) Inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken får stöd lämnas av regionen enligt denna förordning.

2)

Senaste lydelse 2018:1985.

Inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken och näringspolitiken får stöd även lämnas av Tillväxtverket.

I 22 § finns bestämmelser om vem som är stödgivare i ett enskilt fall. Stöd enligt 16 och 19 §§ lämnas endast av regionen. Stöd enligt 21 § lämnas endast av Tillväxtverket.

3) Innovationsstöd till små och medelstora företag får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

3)

Senaste lydelse 2018:1985.

Om regionen lämnar stöd enligt första stycket, får stödet endast avse kostnader för att anskaffa, validera och försvara patent och andra immateriella tillgångar.

4) Tillväxtverket ska vid domstolar, myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagaren enligt denna förordning. Verket får då anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens rätt.

4)

Senaste lydelse 2018:1985.

Regionen ska underrätta verket så snart någon åtgärd från verket enligt denna paragraf behöver vidtas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:1104

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)