Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:1105

Publicerad den 3 december 2019
Förordning om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 7, 31, 34, 44, 53 och 58 §§ förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar ska ha följande lydelse.

1) I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar finns bestämmelser om att regioner och Gotlands kommun ska besluta om användningen av vissa medel för regionalt tillväxtarbete.

1)

Senaste lydelse 2018:1986.

Det som sägs i denna förordning om regioner gäller också Gotlands kommun.

2) Frågor om stöd enligt 13–25 a §§ och 30 a § prövas av regionen.

2)

Senaste lydelse 2018:1986.

  Tillväxtverket prövar frågor om regionalt investeringsstöd enligt 13–16 §§ i stället för regionen när

 1. den totala investeringskostnad som ligger till grund för ansökan överstiger 25 miljoner kronor,

 2. den åtgärd som stöd söks för innebär att en verksamhet flyttas från ett län till ett annat, eller

 3. ansökan gäller stöd till tilläggsinvesteringar eller till ökade utgifter som har uppkommit sedan investeringen påbörjades.

Om det inte är uppenbart obehövligt ska regionen yttra sig innan Tillväxtverket fattar beslut enligt andra stycket.

3) Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som krävs för att syftet med stödet ska tillgodoses.

3)

Senaste lydelse 2018:1986.

När stöd lämnas till forskningsinfrastruktur enligt 22 § eller bredbandsinfrastruktur enligt 24 och 25 §§ ska regionen se till att ett beslut om stöd i tillämpliga fall förenas med villkor om sådan övervakning och återbetalning som avses i artikel 26.7 respektive 52.7 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

4) Regionen får medge ändring av säkerheten, även för ett investeringsstöd som tidigare har beviljats av Tillväxtverket. Ändringen får medges, om den behövs för att ett nytt projekt som regionen beviljar investeringsstöd till ska komma till stånd.

4)

Senaste lydelse 2018:1986.

Om frågan har principiell betydelse eller om ändringen innebär en betydande ökning av statens kreditrisk, ska frågan lämnas över till och avgöras av Tillväxtverket.

5) Om ett investeringsstöd helt eller delvis kan krävas åter enligt 45–47 §§, ska den som har beviljats stödet

5)

Senaste lydelse 2018:1986.

 1. senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång lämna en skriftlig redovisning för verksamheten för varje redovisningsår eller för den kortare tidsperiod som bestäms i ett särskilt fall av den som beviljat stödet,

 2. skriftligen underrätta den myndighet som beslutat om stödet innan beslut fattas om

  a) överlåtelse av någon betydande del av företagets anläggningstillgångar, licenser, patent eller andra liknande tillgångar,

  b) belåning i betydande utsträckning av egendom som kan omfattas av en företagsinteckning,

  c) nedläggning av verksamheten helt eller delvis, eller

  d) andra åtgärder av motsvarande betydelse,

 3. skriftligen underrätta myndigheten innan beslut fattas om någon åtgärd som medför en väsentlig direkt eller indirekt ändring i äganderätten till det företag som har beviljats stödet, och

 4. i fall där regionen beslutat om stöd, ge Tillväxtverket och regionen, eller den som någon av dem utser, möjlighet att granska verksamheten samt lämna de uppgifter om verksamheten som begärs.

Av redovisningen enligt första stycket 1 ska det särskilt framgå hur sysselsättningen utvecklas i det företag som beviljats stödet.

6) Tillväxtverket ska vid domstolar, myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagaren enligt denna förordning. Verket får då anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens rätt.

6)

Senaste lydelse 2018:1986.

Regionen ska underrätta Tillväxtverket så snart någon åtgärd från verket enligt denna paragraf behöver vidtas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:1105

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)