Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:252

Publicerad den 24 april 2020
Förordning om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag
Utfärdad den 23 april 2020

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag ska ha följande lydelse.

1) Investeringar i form av ägarkapital och ägarkapitalliknande finansiering ska, om inte annat följer av denna förordning, ske på affärsmässiga grunder. Kravet på affärsmässig grund är uppfyllt om en enskild investering i portföljbolag genomförs samtidigt och med ett minst lika stort belopp av minst en privat kommersiell aktör på lika villkor.

1)

Senaste lydelse 2015:209.

Om det finns särskilda skäl får det belopp som investeras av ett regionalt utvecklingsbolag uppgå till högst 70 procent av det totala belopp som samtidigt investeras i portföljbolaget.

    För varje investering ska det finnas

  1. en verksamhetsplan med uppgifter om produkter, försäljning, vinstutveckling och beräknad lönsamhet, samt

  2. en utarbetad plan för utträde ur investeringen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:252

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)