Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:1185

Publicerad den 11 december 2020
Förordning om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar ska ha följande lydelse.

1) Stöd får ges till en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser endast om stödet avser åtgärder som innebär ökad användning av spillvärme.

1)

Senaste lydelse 2017:815.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1185

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN
Susanne Gerland
(Miljödepartementet)