Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2021:756 Publicerad den 30 juni 2021Lag om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitetUtfärdad den 23 juni 2021Enligt riksdagens beslutProp. 2020/21:181, bet. 2020/21:NU27, rskr. 2020/21:394. föreskrivs att det i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.1 a §1 a §Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsynsmyndighetens verksamhet enligt denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.Denna lag träder i kraft den 15 juli 2021.På regeringens vägnarANDERS YGEMANPontus Söderström(Infrastrukturdepartementet)