Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1199

Publicerad den 10 december 2021
Förordning om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Utfärdad den 9 december 2021

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar ska ha följande lydelse.

Med stödområde A respektive stödområde B avses i denna förordning vissa kommuner eller delar av kommuner som närmare framgår av förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd.

Stödområde A och stödområde B ska, om de ingår i den godkända regionalstödskartan för den aktuella perioden, anses vara stödområden i den mening som avses i artikel 2.27 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 med tillämpning av artikel 107.3 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1199

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

ANNA-CAREN SÄTHERBERG
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)