Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:28

Publicerad den 21 januari 2022
Förordning om ändring i förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden
Utfärdad den 20 januari 2022

Regeringen föreskriver att 6 och 9 §§ förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden ska ha följande lydelse.

Stöd får lämnas endast för utbyggnad av sådana förbindelser som utgör den förmedlande länken mellan stomnät och accessnät.

När stöd lämnas till bredbandsinfrastruktur enligt 5 och 6 §§ ska den förvaltande myndigheten se till att ett beslut om stöd i tillämpliga fall förenas med villkor om sådan övervakning och återvinning som avses i artikel 52.9 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:28

Denna förordning träder i kraft den 29 januari 2022.

På regeringens vägnar

ANNA-CAREN SÄTHERBERG
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)