Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:439

Publicerad den 20 maj 2022
Förordning om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Utfärdad den 19 maj 2022

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar

dels att 2, 10 och 16 a §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 4 a, 10 a, 10 b, 16 b och 17 b §§, av följande lydelse.

1) I denna förordning betyder

1)

Senaste lydelse 2017:815.

  • växthusgas: koldioxid, metan, dikväveoxid, fluorkolväten, perfluorkolväten, svavelhexafluorid eller kvävetrifluorid,

  • laddningspunkt för AC-laddning: en laddningspunkt för växelström där el kan överföras till elfordon,

  • laddningspunkt för DC-laddning: en laddningspunkt för likström där el kan överföras till elfordon, och

  • konkurrensutsatt anbudsförfarande: ett sådant förfarande som avses i artikel 2.38 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Om stöd ges genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande får andra urvalskriterier än de som anges i 4 § användas. Urvalskriterierna ska offentliggöras inför varje prövningstillfälle.

2) Stöd som avser en laddningspunkt för AC-laddning eller DC-laddning av elfordon får ges endast om laddningspunkten

2)

Senaste lydelse 2017:815.

  1. är förberedd för elmätning och debitering av elkostnad,

  2. utrustas på ett sådant sätt att informationen om laddningspunkten kan förmedlas i realtid, i de fall laddningspunkten är tillgänglig för allmänheten, och

  3. placeras så att den kan anses bidra till en ändamålsenlig fördelning av laddningspunkter i det aktuella området.

Stödet får ges med högst 50 procent av investeringskostnaden om

  1. stödet beviljas i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, eller

  2. laddningspunkten inte är tillgänglig för allmänheten.

Stöd får inte ges till laddningspunkter som installeras i privata hushåll.

Om en laddningspunkt som avses i 10 § utrustas med uttag eller don för kabelanslutning för fordon ska uttaget eller donet vara utformat i enlighet med typ 2 som beskrivs i standarden EN 62196-2 för AC-laddning eller typ Combo 2 som beskrivs i standarden EN 62196-3 för DC-laddning.

Länsstyrelsen ska hålla öppna offentliga samråd för att utreda behov av stöd enligt artikel 36a.7 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Ett sådant samråd ska hållas endast om Naturvårdsverket har bedömt att ett samråd ska genomföras.

3) En ansökan som avser en sådan åtgärd som anges i 8 § andra stycket ska prövas av Naturvårdsverket i enlighet med kommissionens meddelande riktlinjer för statligt stöd till klimat, miljöskydd och energi 2022 (C/2022/481). Om Naturvårdsverket bedömer att det finns förutsättningar för att ge stöd till åtgärden enligt denna förordning, ska verket enligt 12 § första stycket lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler lämna upplysningar om åtgärderna till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

3)

Senaste lydelse 2018:1456.

I ärenden där stöd ges genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande får en sökande rätta, förtydliga eller komplettera en ansökan eller en handling som lämnats in av sökanden tillsammans med ansökan endast om Naturvårdsverket tillåter eller begär det.

En åtgärd enligt första stycket ska vara förenlig med principerna om likabehandling och öppenhet.

I ärenden där stöd ges genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande ska Naturvårdsverket inte tillämpa bestämmelserna i 10 och 25 §§ förvaltningslagen (2017:900) om partsinsyn och kommunikation.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:439

Denna förordning träder i kraft den 3 juni 2022.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Maria Jonsson
(Miljödepartementet)