Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1164

Publicerad den 30 juni 2022
Förordning om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader
Utfärdad den 22 juni 2022

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader ska ha följande lydelse.

1) Den oberoende expert som ska upprätta en energideklaration eller ett inspektionsprotokoll ska ha särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i byggnader och ha certifierats för uppgiften för viss tid av ett certifieringsorgan som är ackrediterat enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

1)

Senaste lydelse 2020:283.

Energideklarationen eller inspektionsprotokollet ska upprättas på ett oberoende sätt, vilket innebär att den oberoende experten

  1. inte får vara närstående till den som har anlitat honom eller henne, och

  2. ska lämna sådana objektiva rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda som är anpassade efter byggnadens behov och inte för att tillgodose egna eller närståendes kommersiella intressen.

En oberoende expert som är anställd hos den som har en skyldighet att se till att det finns en energideklaration eller ett inspektionsprotokoll får anlitas för att upprätta deklarationen eller protokollet. Det ska i så fall framgå av deklarationen eller protokollet att det finns ett sådant anställningsförhållande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1164

Denna förordning träder i kraft den 25 juli 2022.

På regeringens vägnar

KHASHAYAR FARMANBAR
Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)