Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2022:1345) om nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerad den 12 juli 2022
Utfärdad den 7 juli 2022

Vid Länsstyrelsen i Östergötlands län ska det finnas ett nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppgifter

Centrumet ska stödja och bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på nationell, regional och lokal nivå.

Centrumet ska

  1. stödja kommuner och regioner i deras arbete med att införa, följa upp och utvärdera arbetssätt och metoder för stödet till utsatta och för det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck,

  2. främja informationsutbyte mellan statliga myndigheter i frågor om hedersrelaterat våld och förtryck,

  3. stödja kommuners, regioners och statliga myndigheters samordning av insatser till utsatta,

  4. med utgångspunkt i nationella myndigheters kunskapsstöd, ge stöd på generell nivå till yrkesverksamma som i sin verksamhet hanterar frågor om hedersrelaterat våld och förtryck,

  5. säkerställa att det finns en särskild nationell funktion dit enskilda som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck samt deras närstående kan vända sig för råd och vägledning på generell nivå,

  6. stödja kommuner och regioner i deras arbete med att kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck,

  7. regelbundet undersöka omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige och utvecklingen av samhällets insatser på området, och

  8. samla och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck baserad på forskning och beprövad erfarenhet.

Råd och vägledning på generell nivå enligt första stycket 5 innefattar inte att ge stöd i enskildas ärenden hos andra myndigheter.

Redovisning

Länsstyrelsen i Östergötlands län ska årligen senast den 1 mars till regeringen lämna en redovisning av det arbete som centrumet har utfört, med kopia till Jämställdhetsmyndigheten. I rapporten ska länsstyrelsen redovisa en analys av verksamhetens resultat och effekter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1345

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2022.