Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1354

Publicerad den 12 juli 2022
Förordning om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag
Utfärdad den 30 juni 2022

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag ska ha följande lydelse.

De regionala utvecklingsbolagen får, i enlighet med lagen (1994:77) om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag, inom sina verksamhetsområden besluta om finansiering i form av tillskott av ägarkapital på affärsmässig grund eller stöd enligt denna förordning. Finansiering får lämnas i syfte att främja innovation inom näringslivet och etablering av nya företag samt för att utveckla små och medelstora företag.

De regionala utvecklingsbolagen är Almi AB (moderbolaget), bolag som ingår i dess koncern och intressebolag.

För sådant stöd som Verket för näringslivsutveckling beviljat enligt förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet, men där lånefordran förts över till moderbolaget eller något bolag som ingår i dess koncern, ska denna förordning gälla i tillämpliga delar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1354

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

ANNA-CAREN SÄTHERBERG
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)