Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:1028 Utkom från trycket den 29 december 2015Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);utfärdad den 18 december 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117. föreskrivs att 29 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)Lagen omtryckt 2008:803. ska ha följande lydelse.29 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2011:293. Med näringsbidrag avses stöd utan återbetalningsskyldighet som lämnas till en näringsidkare för näringsverksamheten av staten, Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen, landsting, kommuner, juridiska personer som avses i 7 kap. 16, 17 och 20 §§, allmänningsskogar enligt lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna samt stöd av detta slag som beslutas av en europeisk gruppering för territoriellt samarbete.Med näringsbidrag avses också stöd som lämnas i form avelcertifikat till sådana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 a § 1,utsläppsrätter till sådana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 b § första stycket,utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar till sådana skattskyldiga som avses i 17 kap. 22 b § andra stycket 1, ochstöd enligt lagen (2015:1016) om resolution eller lagen (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut, om stödet interedovisas som en skuld i räkenskaperna, elleravser betalning för nyemitterade eller egna aktier.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONErik Sjöstedt(Finansdepartementet)