Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

Utfärdad: 1930-05-30

Då enligt lag eller särskild författning tid skall räknas efter vecka, månad eller år, varde den dag för slutdag ansedd, som genom sitt namn i veckan eller sitt tal i månaden motsvarar den, från vilken tidräkningen börjas. Finnes ej motsvarande dag i slutmånaden, varde den månadens sista dag ansedd för slutdag.

Rättsfall:

R 1962:3.

Infaller den tid, då enligt lag eller särskild författning en åtgärd senast ska vidtas, på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, får åtgärden vidtas nästa vardag.

Första stycket gäller inte i fråga om

  1. de frister för häktningsframställning och häktningsförhandling som anges i 24 kap. 12 och 13 §§, 17 § fjärde stycket och 19 § rättegångsbalken,

  2. den frist för sammanträde som anges i 19 § andra stycket lagen (1988:688) om kontaktförbud och som gäller

    1. i ärende om kontaktförbud avseende gemensam bostad, och

    2. i ärende om förbud enligt 3 kap. 5 § första stycket 2 lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder, och

  3. den frist för övervakningsnämndens prövning av Kriminalvårdens beslut om tillfälligt omhändertagande som anges i 26 kap. 22 § och 28 kap. 11 § brottsbalken.

Rättsfall:

Söndagsregeln ej tillämplig i fråga om åtalspreskription H 1948:550 anm. vid BrB 35:1H 1974:173 anm. vid KonkL 4:13; 1976:672 anm. vid JB 12:4 – R 2007:28 anm. vid lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 20:4. Bih.

Hänvisad författning:

Lag (1989:253) om allmänna helgdagarF (2001:127) om sommartid.

SFS 2022:931

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1930:173

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1930.

Genom denna lag upphävas punkt 42 i förklaringen d. 23 mars 1807 över allmänna lagens stadganden i åtskilliga rum och vad i vissa ämnen, som därmed äga gemenskap, blivit tid efter annan särskilt förordnat, lagen d. 28 maj 1897 (nr 51) om beräkning i vissa fall av tid, som avses i förordningen angående patent och i lagen om skydd för varumärken, lagen d. 10 juli 1899 (nr 59 s. 7) om beräkning i vissa fall av tid, som avses i lagen om skydd för vissa mönster och modeller, lagen d. 14 juni 1901 (nr 38 s. 47) om beräknande av fatalietid i visst fall, så ock vad i övrigt finnes i lag eller författning stridande mot denna lags bestämmelser.

Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum, som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, skall denna i stället tillämpas.

SFS 1987:1212

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1987:1212 har enligt förordning 1988:28 trätt i kraft den 12 april 1988.)

SFS 2005:44

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2005.

SFS 2011:488

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2011.

SFS 2015:643

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2022:931

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2022.