Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol

Utfärdad den 20 december 1946

Omtryckt i SFS 1978:154

Om en utländsk domstol i ett visst mål eller ärende har gjort en framställning hos en svensk domstol om att det ska vidtas någon åtgärd som hör till rättegången, såsom avläggande av ed, hållande av förhör med part eller upptagande av bevis genom vittne, sakkunnig eller syn eller av skriftligt bevis, och Justitiedepartementet överlämnar framställningen till den svenska domstolen, ska den begärda åtgärden vidtas i enlighet med denna lag.

Med utländsk domstol jämställs i denna lag det europeiska patentverket och annan som enligt en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige får göra en sådan framställning.

Denna lag tillämpas inte om lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783 av den 25 november 2020 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur eller lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder är tillämplig.

Rättsfall:

Ang. analogisk tillämpning av denna lag när åklagare för att tillmötesgå utländsk domstols beviskrav i ärende om utlämning till Sverige begärt bevisupptagning H 1984:851.

SFS 2022:622

Åtgärd som i 1 § sägs skall vidtagas av allmän underrätt.

Är framställning gjord om upptagande av ed, anställande av förhör, upptagande av skriftligt bevis eller syn å föremål som lämpligen kan flyttas till rätten, ankomme åtgärden på den rätt, inom vars område den som skall fullgöra edgång eller höras eller som innehar handling eller föremål, varom fråga är, har sitt hemvist eller någon tid uppehåller sig; där han samtyckt att vid annan rätt fullgöra vad av honom äskas, skall dock åtgärden vidtagas av den rätten. Är fråga om syn å fastighet eller å föremål som ej lämpligen kan flyttas till rätten, tillkomme sådan åtgärd den rätt, inom vars område fastigheten är belägen eller föremålet finnes. Annan åtgärd skall verkställas av den rätt till vilken framställning därom inkommit.

Prövar rätten att begärd åtgärd ej kan vidtagas, meddele rätten den utländska domstolen underrättelse därom med uppgift om skälen för beslutet.

Finner rätten att det jämlikt 2 § andra stycket tillkommer annan rätt att vidtaga åtgärd varom fråga är, skall framställningen översändas till den rätten och meddelande därom tillställas den utländska domstolen.

Har åtgärden begärts av det europeiska patentverket och finner rätten att åtgärden icke kan vidtagas eller att den ankommer på annan domstol, skall i stället för vad som sägs i första och andra styckena gälla följande. Rätten skall underrätta Justitiedepartementet om sitt beslut och till departementet återställa handlingarna i ärendet. Departementet skall, om annan svensk domstol är behörig, överlämna framställningen till denna och i annat fall underrätta det europeiska patentverket om rättens beslut.

SFS 2000:1220

Om det inte finns några hinder mot den begärda åtgärden skall rätten bestämma dag för bevisupptagningen.

Om den utländska domstolen begär det skall rätten i god tid underrätta den utländska domstolen om tidpunkten för bevisupptagningen. Har åtgärden begärts av det europeiska patentverket, skall underrättelse alltid lämnas dit.

SFS 2000:565

I fråga om ärendets behandling vid rätten skall, där ej annat föranledes av föreskrifterna i denna lag, lända till efterrättelse vad om rättegång vid svensk domstol finnes stadgat. Ärendet skall anses såsom bevisupptagning utom huvudförhandling; dock vare ej nödigt att part kallas, där han ej själv skall höras eller fullgöra något.

Domare vid den utländska domstolen äger rätt att närvara vid bevisupptagning eller annan i 1 § avsedd åtgärd. Har åtgärden begärts av det europeiska patentverket, äger företrädare för detta samma rätt. Företrädare för det europeiska patentverket må ställa frågor till part, vittne eller sakkunnig som höres.

SFS 1978:154

Avser framställningen parts hörande på ed och är ej särskilt utsatt vad under eden skall bekräftas eller förnekas, anställe rätten förhör med parten angående den omständighet varom upplysning äskas. I övrigt skall i fråga om parts hörande på ed vad om förhör med part under sanningsförsäkran i rättegång vid svensk domstol är stadgat äga motsvarande tillämpning. Är i framställningen särskilt utsatt vad under eden skall bekräftas eller förnekas, lände det till efterrättelse.

Äger enligt lagen i det land, där den främmande domstolen är, den som skall höras eller något fullgöra att utöver vad om rättegång vid svensk domstol är stadgat vägra att efterkomma vad av honom äskas, njute han den rättigheten till godo.

Har den utländska domstolen hemställt, att vid eds avläggande skola användas andra ordalag än i svensk lag äro stadgade eller att därvid eljest skall förfaras annorledes än svensk lag föreskriver, och är den av vilken eden kräves villig att sålunda fullgöra eden, pröve rätten huruvida det må ske.

Innefattar den utländska domstolens framställning eljest begäran att visst förfarande skall iakttagas vid verkställande av äskad åtgärd, skall den begäran efterkommas, där det ej strider mot svensk lag. Har sådan begäran gjorts i framställning enligt den i Haag den 18 mars 1970 dagtecknade konventionen om bevisupptagning i utlandet i mål eller ärende av civil eller kommersiell natur, skall den efterkommas, om det icke är oförenligt med svensk lag och det begärda förfarandet ej heller är omöjligt att tillämpa på grund av ordningen för bevisupptagning vid svensk domstol eller på grund av praktiska svårigheter.

SFS 1974:755

Rätten fastställe det belopp, vartill kostnad för delgivning uppgår. Sådan kostnad så ock av rätten bestämd ersättning till den som, utan att vara part, inställt sig vid rätten eller något fullgjort skall gäldas av statsverket.

Sedan ärendet blivit fört till slut, låte rätten protokoll över vad däri förekommit tillställas den utländska domstolen; foge ock därvid särskild skrivelse, upptagande de kostnader den äskade åtgärden enligt 9 § eller eljest medfört.

Har regeringen efter avtal med främmande stat förordnat, att visst slag av kostnader som föranletts av framställning från domstol i den staten ej skall utkrävas, varde sådan kostnad ej för den utländska domstolen uppgiven.

SFS 1977:435

Vad här ovan är stadgat för det fall, att framställning som i 1 § sägs blivit genom Justitiedepartementet överlämnad till svensk domstol, skall jämväl äga tillämpning där sådan framställning blivit till domstol här i riket översänd från utländsk domstol med vilken enligt regeringens förordnande den svenska domstolen äger omedelbart skriftväxla.

Regeringen äger ock efter avtal med främmande stat förordna, att de i förestående paragrafer för nämnda fall givna bestämmelserna skola gälla där framställning varom nyss sagts blivit från konsul för den staten översänd till svensk domstol.

Hänvisad författning:

KK 1947:8481 §, inf. efter denna lag.

SFS 2000:1220

I de fall då rätten enligt denna lag har att avlåta meddelande till utländsk domstol skall, där ej på grund av regeringens förordnande omedelbar skriftväxling må äga rum, meddelandet översändas till Justitiedepartementet för vidare åtgärd; dock skall meddelande som är föranlett av framställning överlämnad från konsul avsändas till denne.

SFS 2000:1220

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1946:816

Denna lag skall träda i kraft d. 1 jan. 1948.

Genom lagen upphäves lagen d. 6 mars 1899 (nr 12 s. 1) om handräckning åt utländsk domstol.

SFS 1974:755

Denna lag träder i kraft den dag Kungl. Maj:t bestämmer.

(Lagen (1974:755) har enligt F (1975:297) trätt i kraft d. 1 juli 1975.)

SFS 1977:435

(Utkom d. 21 juni 1977.)

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 10–12 §§, två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt den dag regeringen bestämmer.

SFS 1978:154

(Omtryck)

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lag 1978:154 har enligt förordning 1978:155 trätt i kraft d. 1 juni 1978.)

SFS 1995:1227

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996.

SFS 2000:565

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2000.

SFS 2000:1220

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2003:481

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2017:1001

Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 2017.

SFS 2022:622

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2022.