Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

KK (1952:644) ang. skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul

Utfärdad: 1952-09-25

Med brittisk medborgare förstås i denna kungörelse medborgare i Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nord-Irland med kolonier eller i brittiskt protektorat.

SFS 1997:830

Med brittiske konsuln förstås i denna kungörelse, såvitt gäller Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Skåne, Hallands, Västra Götalands och Värmlands län, brittiske generalkonsuln i Göteborg och, såvitt gäller Sverige i övrigt, brittiske konsuln i Stockholm.

SFS 1997:830

[har upphävts genom lag (1989:153).]

SFS 1989:153

Om en domstol eller Skatteverket har fått kännedom om att brittisk medborgare, som inte är bosatt här i riket, på grund av giftorätt, arv eller testamente kan göra gällande anspråk på avliden persons här i riket efterlämnade egendom, skall domstolen eller verket omedelbart skriftligen underrätta brittiske konsuln om detta.

Om Skatteverket har fått kännedom om att brittisk medborgare har avlidit här i riket, skall verket omedelbart skriftligen underrätta brittiske konsuln om detta.

SFS 2003:899

Förliser här i riket fartyg, hemmahörande i Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nord-Irland med kolonier eller i brittiskt protektorat, skall brittiske konsuln omedelbart skriftligen underrättas om förlisningen av kustbevakningen eller av hamn-, lots- eller tullmyndighet, om kustbevakningen eller myndigheten har fått kännedom om förlisningen.

SFS 1988:482

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1952:644

(Utkom d. 30 sept. 1952.)

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

SFS 1988:482

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1988.

SFS 1989:153

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1989.

SFS 1991:757

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 1996:1246

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1997:830

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 2001:425

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2003:899

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

Hänvisad författning:

I F (1958:401) om skyldighet för Skatteverket att lämna underrättelse om fransk medborgares dödsfall, m.m., ändr. g. F 2003:903 (bl.a. rubriken) har, i anledning av konsularkonventionen d. 5 mars 1955 med Franska Republiken [SÖ 1957:33], förordnats: Om Skatteverket, på grund av anmälan eller på annat sätt, fått kännedom om att en fransk medborgare avlidit här i landet, skall verket omedelbart skriftligen underrätta chefen för franska ambassadens konsulatavdelning, adress Narvavägen 28, Stockholm, om dödsfallet. – Angående fransk konsuls och konsularagents befattning i vissa fall med utredningen av dödsboet efter person, som avlidit här i landet, gäller vad som föreskrivs i konsularkonventionen den 5 mars 1955 med Franska Republiken. – Med fransk medborgare förstås i denna förordning medborgare i republiken Frankrike eller annat Franska Unionen tillhörigt område.