Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1952:776) med förordnande jämlikt lagen den 30 juni 1952 (nr 532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg

Utfärdad den 19 december 1952

Kungl. Maj:t har, i anledning av konsularkonventionen med Storbritannien den 14 mars 1952 och med stöd av lagen den 30 juni 1952 om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg, funnit gott förordna, att tvist mellan befälhavaren och besättningen å fartyg med hemort i Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nord-Irland med kolonier, i Syd-Rhodesia eller i brittiskt protektorat angående tjänsteförhållandet icke må upptagas vid svensk domstol.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1952:776

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1953.