Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1958:402) med förordnande jämlikt lagen den 30 juni 1952 (nr 532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg

Utfärdad den 28 juli 1958

Kungl. Maj:t har, i anledning av konsularkonventionen den 5 mars 1955 med Franska Republiken och med stöd av lagen den 30 juni 1952 om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg, funnit gott förordna, att tvist mellan befälhavaren och besättningen å fartyg med hemort i republiken Frankrike eller annat Franska Unionen tillhörigt område angående tjänsteförhållandet icke må upptagas vid svensk domstol.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1958:402

(Utkom d. 6 aug. 1958.)

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.