Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Rubriken har denna lydelse enl. F 1990:1026.

Åklagare skall i den utsträckning och den ordning Riksåklagaren bestämmer lämna uppgifter till denne om åtalsprövningar som har gjorts enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken.

SFS 1994:1764

[har upphävts genom förordning (1994:1764).]

SFS 1994:1764

Har åklagare enligt 48 kap. 4 § rättegångsbalken utfärdat ett strafföreläggande som avser villkorlig dom eller sådan påföljd i förening med böter, bör åklagaren underrätta den misstänkte om beslutet vid ett personligt sammanträffande. Om det är lämpligare, får underrättelsen lämnas av en annan åklagare än den som utfärdat föreläggandet.

Bestämmelser om underrättelse om sådana strafförelägganden som avses i första stycket och som har utfärdats innan den misstänkte fyllt 21 år finns i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 3 § upphävd g. F 1994:1764.

SFS 1996:1464

Har åklagare enligt 20 kap. 7 § första stycket 2 rättegångsbalken beslutat om åtalsunderlåtelse bör underrättelse om beslutet lämnas muntligen till den misstänkte. Underrättelsen får lämnas av annan åklagare än den som har meddelat beslutet. Möter särskilda svårigheter för underrättelse på angivet sätt får underrättelse ske skriftligen.

Bestämmelser om underrättelse om beslut om straffvarning som avser brott som någon har begått innan han eller hon har fyllt arton år finns i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

SFS 2015:87

[har upphävts genom förordning (1980:550).]

SFS 1980:550

[har upphävts genom förordning (1994:1764).]

SFS 1994:1764

Om domstolen med tillämpning av 34 kap. 3 § brottsbalken har beslutat att fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn, ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervakning eller sluten ungdomsvård som utdömts i tidigare mål ska avse ytterligare brott, eller om den har bestämt påföljden med tillämpning av 34 kap. 2 § brottsbalken, ska åklagaren, om domen meddelats innan den tidigare domen fått laga kraft, skaffa upplysningar om utgången i det tidigare målet. Ska frågan om påföljd för brottet prövas på nytt av domstol enligt 34 kap. 6 § första stycket brottsbalken, ska åklagaren genast anmäla saken för prövning.

SFS 2020:793

Uppkommer fråga om att undanröja skyddstillsyn enligt 28 kap. 8 § brottsbalken utan att framställning därom har gjorts av övervakningsnämnden, skall åklagaren, innan talan väcks, inhämta yttrande från övervakningsnämnden eller Kriminalvården.

SFS 2005:988

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1964:740

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1965. Genom kungörelsen upphävas cirkuläret d. 30 juni 1947 (nr 354) till överåklagarna och distriktsåklagarna i riket angående översändande av domsavskrift i mål mot vissa underåriga samt cirkuläret d. 30 juni 1948 (nr 510) till statsåklagarna och distriktsåklagarna i riket angående protokoll och uppgifter rörande eftergift av åtal.

SFS 1980:550

Regeringen föreskriver att 5 § kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1980.

SFS 1981:245

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1981.

SFS 1990:1026

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1991.

SFS 1994:1764

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1995. Äldre föreskrifter tillämpas i mål och ärenden hos polis- och åklagarmyndighet där förundersökning har inletts före ikraftträdandet.

SFS 1996:1464

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1997.

SFS 2005:988

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2015:87

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2015.

SFS 2016:496

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2020:793

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.