Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1967:502) om utdrag ur folkbokföringsdatabasen för utredning om brott

Rubriken har denna lydelse enl. F 2019:85.

SFS 2019:85

1 §

Domstol, åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kustbevakningen har rätt att för utredning om brott få utdrag ur folkbokföringsdatabasen om en viss person. Skatteverket utformar formulär för sådana utdrag efter samråd med Åklagarmyndigheten.

SFS 2019:85

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1967:502

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1968.

Genom kungörelsen upphäves kungörelsen d. 26 okt. 1956 (nr 521) om rätt för statens kriminaltekniska anstalt att från pastorsämbete infordra vissa uppgifter och kungörelsen d. 30 juni 1960 (nr 474) om uppgifter från pastorsämbete i och för utredning angående brott.

SFS 1991:763

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 2001:633

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2001.

SFS 2003:909

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:1292

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2014:1113

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2019:85

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2019.

Refererad författning:

F (2014:115) med instr. för utrikesrepresentationen3:21: Om det kommer till en beskicknings eller ett konsulats kännedom att ett brott som hör under allmänt åtal har begåtts på ett svenskt fartyg eller luftfartyg eller om det finns misstanke om ett sådant brott bör myndigheten snarast underrätta Regeringskansliet.