Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1967:895) om ersättning till nämndemän för vissa syner och besiktningar

Utfärdad den 8 december 1967.

Nämndemän äger för biträde vid syn eller besiktning i fråga om hus eller annan byggnad, som tillhör staten, erhålla dagarvode samt resekostnadsersättning och traktamente.

Dagarvode utgår med 100 kronor för varje förrättningsdag. Sådant arvode utgår även för varje särskild resdag, varunder minst åtta timmar mellan klockan 6 och klockan 24 tagits i anspråk för resa.

SFS 1974:741

Resekostnadsersättning och traktamente utgår enligt allmänna resereglementet (1952:735). Resekostnadserättning utgår enligt reseklass B.

SFS 1974:741

Beträffande räkning på dagarvode samt utbetalning och slutligt gäldande av arvodet gäller vad i motsvarande hänseenden är föreskrivet om resekostnadsersättning och traktamente.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1967:895

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1968, då kungörelsen d. 30 nov. 1962 (nr 598) angående ersättning till nämndemän för vissa syner och besiktningar skall upphöra att gälla.

SFS 1974:741

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1975.