Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

KK (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål

1 §

Den som hörs under en förundersökning i brottmål eller enligt 23 kap. 3 § fjärde stycket rättegångsbalken kan få ersättning av allmänna medel enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.

SFS 2016:86

2 §

Ersättning utgår ej, om den hörde sökt avvika eller annorledes undandraga sig förundersökning eller på annat sätt försvåra sakens utredning, eller om han genom att falskeligen anmäla sig själv eller i övrigt uppsåtligen föranlett, att han blivit underkastad förhör utan att skälig anledning förelegat därtill. Ej heller utgår ersättning, om skälig anledning till misstanke föreligger, att den hörde är skyldig till brottet eller medverkat därtill, eller om det i övrigt med hänsyn till den hördes förhållande till saken ej är skäligt, att ersättning utgår.

Utan hinder av första stycket får ersättning för kostnad för återresa utgå till den som hämtats till förhör, om han saknar medel därtill.

3 §

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket eller Kustbevakningen meddelar beslut i fråga om ersättning. Om förundersökningen leds av en åklagare, får även han eller hon meddela ett sådant beslut.

Beslut som avses i första stycket överklagas till länsstyrelsen inom två veckor från den dag då den hörde fick del av beslutet.

Mot länsstyrelsens beslut får talan inte föras.

SFS 2014:1117

4 §

Skriftligt besked om beslutet skall genast tillhandahållas den ersättningsberättigade. Denne har rätt att erhålla ersättningen omedelbart mot kvitto på beskedet.

SFS 1994:1431

5 §

På begäran av den som anges i 1 § ska Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen eller åklagare betala lämpligt förskott.

SFS 2014:1117

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1969:590

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1970. Genom kungörelsen upphäves kungörelsen (1947:788) om ersättning av allmänna medel till personer som höras under förundersökningen i brottmål.

SFS 1994:1431

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1995.

SFS 1995:273

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1995.

SFS 2004:1272

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2014:1117

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2016:86

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2016.