Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1970:86) om befrielse för utländsk konsul från skyldighet att avlägga vittnesmål m.m.

Utfärdad den 3 april 1970

1 §

Lönad konsul, som är anställd i främmande stats tjänst här i riket och som icke är svensk medborgare, är ej skyldig att avlägga vittnesmål.

2 §

Vittnesförhör som hålles med konsul som avses i 1 § får äga rum i hans bostad eller i konsulatets lokaler.

Skriftlig vittnesberättelse av sådan konsul får åberopas.

3 §

Den som är anställd vid lönat konsulat här i riket får vid vittnesförhör vägra att yttra sig angående omständighet som har samband med hans tjänsteutövning. Han är ej heller skyldig att för rätten förete skriftlig handling som har sådant samband.

Första stycket äger motsvarande tillämpning beträffande olönad konsul.

4 §

Innehåller avtal, som Sverige ingått med främmande stat, i fråga om vittnesmål av den som är anställd vid konsulat här i riket eller av sådan medlem av hans familj som bor hos honom bestämmelser om mer vittgående förmåner än som anges i 1–3 §§, gäller avtalets bestämmelser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1970:85

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 maj 1970 men gäller icke i fråga om dom eller slutligt beslut i brottmål, som slutligt handlagts före d. 1 maj 1970.

Allmän anmärkning:

Konsularkonvention 30 nov. 1967 mellan Sverige och Sovjetunionen (SÖ 1968:6; se även 1971:4).